Tin vui! Tin vui! Tin vui!
Công văn của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh

BỘ Y TẾ

          Số: 5871/BYT-TB-CT

        V/v: Thông tin về máy vật lý trị liệu  

        Wonder MF5-08 và máy Great - 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2012

 

Kính gửi:     Sở Y tế Thanh Hóa

 

          Vụ trang thiết bị - Công trình y tế, Bộ Y tế nhận được công văn số 1627/SYT- QLD ngày 23/8/2012 của Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị cho ý kiến về tính pháp lý của hai sản phẩm thiết bị Vật lý trị liệu Wonder MF5-08 và Great-12. Sauk hi nghiên cứu nội dung công văn và tài liệu gửi kém theo, Vụ Trang thiết bị - công trình y tế có ý kiến như sau:

          1. Thực hiện Chính sách quốc gia về Trang thiết bị Y tế và đề án nghiên cứu chế tạo, sản xuất trang thiết bị Y tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Y tế hoan nghênh và tạo điều kiện để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu sản xuất trang thiết bị y tế nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, đồng thời từng bước thay thế hàng nhập ngoại.

          2. Máy Vật lý trị liệu Wonder MF5-08 do Viện Khoa học và công nghệ Quân sự có địa chỉ tại 17 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội sản xuất. Máy Vật lý trị liệu Great-12 do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP có địa chỉ tại số 10, ngõ 80, Trần Duy Hưng, Hà Nội sản xuất.

          3. Cả hai loại máy vật lý trị liệu nêu trên đều đã được Bộ Y tế thẩm định, cấp Đăng kí lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam và đều được phép lưu hành tại Việt Nam.

          4. Việc kinh doanh, sản xuất đối với hai loại máy Vật lý trị liệu Wonder MF5-08 và Great-12 phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Y tế về quản lý trang thiết bị y tế. Không được tổ chức bán hàng theo hình thức bán hàng đa cấp và giới thiệu quảng cáo vượt quá tính năng tác dụng của máy.

          Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Bộ Y tế có một số ý kiến nêu trên để Sở Y tế Thanh Hóa thống nhất trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế tại địa phương.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c)

- Sở y tế các tỉnh

- Lưu: VT, TB-CT

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ TRANG THIẾT BỊ - CÔNG TRÌNH Y TẾ

(Đã ký)

 


Nguyễn Minh Tuấn

 


DĐ:   0988 292 838 Tel:   04 6263 0308

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Thời tiết
Lượt truy cập: 89546
Đang online: 15