Thông báo ngưng phân phối sản phẩm Wonder MF5-08
Thông báo ngừng phân phối Wonder MF5-08

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ Y TẾ BQP

Số: 1612a/TB/BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG BÁO

“V/v ngừng phân phối máy Wonder MF5-08 trên toàn quốc”

(Áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2012)

 

          Kính gửi: Đại lý độc quyền các cấp Miền, Khu vực và tỉnh

 

Sau thời gian hoạt động phân phối máy Vật lý trị liệu Wonder MF5-08 trên thị trường, Ban lãnh đạo Tập đoàn Thiết bị y tế BQP nhận thấy trên thị trường có rất nhiều nhà phân phối cạnh tranh không lành mạnh, xuất hiện nhiều hàng nhái, hàng giả làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và thương hiệu của Tập đoàn. Nay Ban lãnh đạo Tập đoàn Thiết bị y tế BQP có thông báo gửi đến đại lý độc quyền các Miền, Khu vực và tỉnh với một số nội dung cụ thể như sau:

          1. Tập đoàn Thiết bị y tế BQP chính thức ngừng phân phối sản phẩm Wonder MF5-08 trên toàn quốc từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

          2. Các Đại lý độc quyền cấp Miền, Khu vực và tỉnh không được phân phối sản phẩm Wonder MF5-08 với giấy phép kinh doanh của Tập đoàn Thiết bị y tế BQP bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2012.

          3. Các Đại lý độc quyền cấp Miền, Khu vực và tỉnh có trách nhiệm nộp thẻ nhân viên, Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật viên, hợp đồng đại lý cấp tỉnh máy Wonder MF5-08 về Tập đoàn Thiết bị y tế BQP trước ngày 01 tháng 7 năm 2012.

          4. Nếu Đại lý độc quyền cấp Miền, Khu vực và tỉnh cố tình vi phạm lợi dụng pháp lý, thương hiệu của Tập đoàn Thiết bị y tế BQP sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

          Vậy Ban lãnh đạo trân trọng thông báo tới đại lý độc quyền các cấp biết để thực hiện.

 

Nơi nhận:

     - Các phòng, ban trong TĐ

     - Đại lý độc quyền miền

     - Đại lý độc quyền khu vực

     - Đại lý độc quyền cấp tỉnh

     - Lưu VPTĐ

T/M CÔNG TY

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

 

Lê Xuân Giang

 

DĐ:   0988 292 838 Tel:   04 6263 0308

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Thời tiết
Lượt truy cập: 89712
Đang online: 49